LTE internet
Článok I. Základné pojmy
1. Poskytovateľ je spoločnosť EURONIC s.r.o. so sídlom Novomeského 40, 90201 Pezinok, IČO: 46594418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 80085/B

2. Uživateľom je akákoľvek právnická alebo akákoľvek fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonov, ktorá na základe týchto Všeobecných podmienok uzavrie s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní dátových telekomunikačných služieb alebo svojou objednávkou automaticky potvrdzuje súhlas s týmito pravidlami.

3. Prevádzkou servera sa rozumie poskytovanie dátových telekomunikačných služieb spočívajúcich v technickej správe domény 2. úrovne (tophostingu alebo normalnostingu).

Článok II. Prevádzkové podmienky, práva a povinnosti poskytovateľa, práva a povinnosti uživateľa

1. Poskytovateľ zabezpečí na základe uzatvorenej zmluvy pre uživateľa
- prevádzku servera, na ktorom bude prevádzkovaná služba pre uživateľa

- dohľad nad technickými prostriedkami vrátane ich servisu

- zodpovedajúcu technickú podporu podľa typu poskytovanej služby
- vrámci služieb ponúkaných a prevádzkovaných zadarmo (bezplatne), nie je poskytovaná žiadna technická podpora, alebo len obmedzene na základe uváženia poskytovateľa

2. Za účelom poskytovania služieb podľa zmluvy o poskytovaní dátových telekomunikačných služieb sa uživateľ zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi nutnú súčinnosť, hlavne pri údržbe, oprave, úprave, meraní, revízii, demontáži a pod. technického zariadenia poskytovateľa,a to po celú dobu trvania zmluvy.

3. Uživateľ berie na vedomie, že pri zaisťovaní činností podľa odstavca 2 tohto článku môže dôjsť k výpadkom služieb poskytovaných na základe zmluvy, prípadne ku strate dát na používanom zariadení. Uživateľ je sám zodpovedný za zálohovanie dát a poskytovateľ za stratu dát nenesie v žiadnom prípde zodpovednosť.

4. Uživatel zodpovedá za škodu, ktorú poskytovateľovi spôsobí v dôsledku akéhokoľvek neporávneného užívania poskytnutých služieb.

5. Užívateľovi je zakázané a poskytovateľ je oprávnený okamžite ukonciť poskytovanie služieb, ak užívateľ poruší zákaz a prostredníctvom poskytovateľa budú na Internete :
• ponúkať, alebo šíriť obsah, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom SR a platnými medzinárodnými dohodami, ktorými je SR viazaná
• propagovať potlačovanie Ústavou zaručených základných práv a občianských slobôd u skupín, jednotlivcov alebo národov
• ponúkať alebo šíriť nezákonný pornografický materiál
• prevádzkovať warez, gamez, crack servery alebo obsah s podobným zameraním
• prevádzkovať download servery
• prevádzkovať servery ponúkajúci nelegálne získaný software za účelom jeho ďalšieho predaja a poskytovania tohoto nelegálneho software tretím osobám
• prevádzkovať chat servery
• prevádzkovať servery zameriavajúce sa na spam
• prevádzkovať servery preťažujúce databázove systémy (napr. použitie nevhodnej databázy, chybná indexácia dát a pod.)
• umiestnovať na sieť Internet rasistické informácie; informácie, ktoré by môhli poškodiť dobré meno poskytovateľa, prípadne iný materiál, ktorého obsah je v rozpore s právnym poriadkom SR alebo mezinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
• prevádzkovať servery, ktoré obsahujú nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi atd.), a ktoré zároveň slúžia predovšetkým na sťahovanie týchto souborov
• využívať ftp priestor serveru pre úložisko nadmerného množstva dát, ktoré nie sú súčásťou webovej prezentácie či aplikácie alebo používať tento priestor na výmenu súborov
• prevádzkovať servery, ktoré poškodzujú dobré meno poskytovateľa, či jeho pracovníkov
• porušovať autorské a iné práva tretích osôb, vrátane duševného vlastníctva
• prevádzkovať servery, ktorých obsah je v rozpore s dobrými mravmi
• používať a šírit nástroje, ktoré by ohrozovali bezpečnosť siete Internet
• prevádzkovať akékoľvek servery a stránky, ktoré sa aj čiastocne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií, pričom prípadné zaradenie obsahu do niektorej z vyššie uvedených kategorií je plne na uvážení poskytovateľa.

6. V prípade, že sa uživateľ dopustí konania vymenovaného v predchádzajúcom odstavci, zodpovedá za škodu, ktorá poskytovateľovi v súvislosti s takýmto porušením zmluvných povinností vznikla.


Článok III. Závady, odstávky, reklamácie, poruchy
1. V súvislosti s poskytovanými službami môže dochádzať k ich obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu ich kvality. V takom prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vrátane nárokov na náhradu ušlého zisku, ktoré uživateľovi alebo tretím osobam vzniknú nefunkčnosťou servera, poškodením, stratou alebo únikom dát. Rovnako tak poskytovateľ nezodpovedá za škody v prípadoch uvedených v odstavci 2 a 4 tohto článku.

2. Poskytovateľ má právo u každého servera u ľubovoľnej služby na odstávku k prevedeniu nutných bezpečnostných upgrade softwaru, údržbu alebo výmenu hardwaru.

3. Poskytovateľ podľa vlastného uváženia uverejní na svojich internetových stránkach zoznam výpadkov a porúch.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za prekážky, ktoré nastali nezávisle na jeho vôli a bránia mu v plnení povinností. Poskytovateľ nezodpovedá uživateľovi alebo tretím osobám za škody, vrátane nárokov na náhradu ušlého zisku, ktoré im vzniknú v súvislosti s prerušením dodávky služieb, ak dôjde k prerušeniu zásahom vyššej moci, znužitím poskytovaných služieb tretími osobami, alebo ich nelegálnymi zásahmi.

5. Uživateľ je povinný reklamáciu výpadkov a porúch uplatniť písomne v dobe najneskôr 3 kalendárnych dní od ukončenia alebo odstránenia výpadku.

6. Uživateľ zodpovedá za škodu, ktorú poskytovateľovi prípadne tretím osobám spôsobí hlavne tým, že sa serveri poskytovateľa bude spúšťať nevhodné a preťažujúce skripty znižujúce rýchlosť odozvy serverov poskytovateľa alebo znemožňujúce dostupnosť tretích osôb.

Článok IV. Objednávky, zmluvy, platobné podmienky
1. Uživateľ si zamýšľané služby objedná u poskytovateľa a tým uzatvoria zmluvu.

2. Za poskytované služby prináleží poskytovateľovi odplata. Spôsob účtovania jednotlivých služieb poskytnutých uživateľovi je daný typom služby. Uživateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať platobné podmienky.

3. Uživateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej ceny za služby neposkytnuté v prípade predčasného ukončenia zmluvy.

Článok V. Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa zvolenej služby a dĺžky fakturačného obdobia. Dohodou je možné trvanie zmluvného vzťahu predĺžiť na ďalšie obdobie a uhradením zaslanej faktúry za predĺženie služby sa zmluva automaticky predlžuje o obdobie uvedené na faktúre.

2. Výpoveď zmluvy je užívateľ povinný zaslať písomne (v elektronickej forme) na emailovú adresu poskytovateľa. Písomnú výpoveď možno odoslať na adresu sídla poskytovateľa. Výpoveď je nutné zaslať minimálne 1 mesiac pred ukončením platnosti služby.

3. poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu okamžite, ak uživateľ porušuje zmluvné alebo všeobecné podmienky, alebo ak neplatí za poskytované služby.

Článok VI. Ceny
Sme platci DPH. Všetky ceny, pokiaľ nie je uvedené inak, sú bez DPH. Za vystavenie faktúry pod 50,00 € a za odoslanie faktúry poštou účtujeme manipulačný poplatok 1,00 € . Manipulačný poplatok účtujeme len 1 krát.
Uhradené poplatky za objednané a sprevádzkované služby sa nevracajú.

Zmena majiteľa domény : ak sa zákazník rozhodol pre rýchlu registráciu SK domény s tým, že ako vlastník domény bude uvedená naša spoločnosť (identifikátor EURO-0941) a následne bude chcieť doménu previesť na seba (zmena vlastníka), bude mu účtovaný administratívny poplatok 25 EUR . Poplatok zahŕňa nevyhnutné časové náklady na vygenerovanie žiadosti na zmenu a notárske overenie, poplatok u notára za overenie podpisu a poplatok za poštovné pri odoslaní žiadosti poštou.

Opätovná aktivácia hostingu : ak doména (hosting) bola doména deaktivovaná z dôvodu neuhradenia poplatku za predĺženie domény (hostingu) na ďašie obdobie, za opätovnú aktiváciu domény bude účtovaný poplatok 10 € .

Za zmenu hostingového programu z drahšieho na lacnejší je účtovaný poplatok 5 EUR.

Ak nie je dohodnuté inak, za akúkoľvek inú objednanú prácu sa účtuje poplatok 40 EUR za hodinu, pričom sa spoplatňuje každá začatá pol hodina práce. Pri požiadavke prác v zrýchlenej lehote (do 48 hodín) sa účtuje 100% príplatok.

Článok VII. Registrácia domén
Kto si objedná registráciu akejkoľvek domény (národnej, generickej alebo nadnárodnej) vyhlasuje a zaväzuje sa, že súhlasí s podmienkami na registráciu domén, ktoré vydali jednotlivý správcovia národných domén, alebo s pravidlami na registráciu generických a nadnárodných domén.

Registrácia SK domén: ak pri registrácii slovenskej domény sk nebude zadaný platný SK-NIC identifikátor, alebo bude zadaný identifikátor a uživateľ nás neoprávnil pre neho registrovať doménu, bude zvolená rýchla registrácia domény (držiteľ domény s indentifikátorom EURO-0941). V tomto prípade nie je možné meniť registrátora danej domény.

Registrácia EU domén je realizovaná cez akreditovaného registrátora INTERNET CZ, a.s.

Článok VIII . Záverečné ustanovenie

1. Tieto všeobecné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní dátových telekomunikčných služieb.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu textu všeobecnych podmienok.

3. poskytovateľom zmenené všeobecné podmienky sú platné a účinné od doby, kedy boli zverejnená na webových stránkach poskytovateľa.

4. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných podmienok budú zverejnené na webových stránkach poskytovateľa.

5. Obidve strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu sa navzájom informovať o zmenách kontaktných udajov.NORMALHOSTING
UPDATE FTP software

upozorňujeme zákazníkov, že na deň 5.4.2011 o 11:00 planovaný ďalší update FTP serverov kvoli zvýšeniu bezpečnosti. Zákazníkov prosíme, aby si obnovili FTP heslá pre svoje pripojenie na server cez control panel.
Upadate sa týka služby normalhosting.
Ďakujeme za porozumenie.

NAŠA TOP PONUKA - DOMÉNY

SK : od 16,60 € / rok
EU : 9,95 € / rok
COM : 9,95 € / rok
CZ : 14,61 € / rok

PREJDITE K NÁM, OPLATÍ SA

mimoriadne ceny pri preregistrácii vašej existujúcej domény
SK doména: 16,60 €
/ rok
COM doména: 9,95 € / rok
NORMALHOSTING akýkoľvek zadarmo na 2 roky
TOPHOSTING 23,00 € /rok
(viac info...)

WEBHOSTING

FREEHOSTING - plnohodnotný dostatočný hosting zadarmo bez reklám aj na komerčné využitie

NORMALHOSTING - 1. rok ku každej doméne zadarmo, potom len od 0,41 € / mesiac

TOPHOSTING - 3 GB priestoru, neobmedzene mailov, subdomén, databáz, FTP kont len za 2,16 € / mesiac

DOMÉNY na predaj (prenájom)

autopozicovna.com : predané
autopozicovna.eu : predané
pozicovna.com: 66,00 €
anglicko.eu:166 €
bauhaus.sk - predané
bauwelt.sk : 330 €
prosport.sk:400 €
rakusko.com - predané
poistovne.eu : predané
realitnakancelaria.eu : predané
krbove-vlozky.eu - predané
heizkamin.eu: 330 €
heizkamine.eu: 330 €
kachelshop.eu: 330 €
ofenstudio.eu : 330 €

konverzný kurz : 1€ = 30.1260 Sk

NAJ.sk